nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

Poniedziaďż˝ek, 2024.05.20 :: Bernardyna, Bazylego - temperatura 11.8°C - prďż˝dko�� wiatru 0km/h [ zobacz historiďż˝ ]

Sołectwo Palowice

nawigacja: Palowice » Sołectwo Palowice

Sołectwo Palowice położone jest w gminie Czerwionka-Leszczyny (powiat rybnicki; województwo śląskie) i obejmuje terytorium o powierzchni 1 205 ha.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.


Do zadań sołectwa należy w szczególności:

 • działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli o zwartej zabudowie,
 • reprezentowanie interesów społeczności sołectwa względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,
 • organizowanie zbiorowej działalności społeczności sołectwa w sprawach publicznych mających znaczenie dla sołectwa, gminy, województwa, kraju,
 • współdziałanie z organami gminy i miasta oraz ze szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania a także z innymi sołectwami i dzielnicami gminy i miasta,
 • uczestniczenie w komisjach:
  • konkursowych wybierających dyrektorów miejsko-gminnych placówek działających w sołectwie z wyjątkiem postępowań konkursowych regulowanych ustawowo (np. szkoły),
  • odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez gminę, realizowanych na obszarze sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem zadań finansowanych ze środków sołectwa,
 • wnioskowanie do organów gminy i miasta oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze sołectwa, w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach:
  • lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,
  • organizacji usług zdrowotnych,
  • likwidacji samowoli budowlanej,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu sołectwa, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,
  • wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla sołectwa w trybie ustalonym przez Radę Miejską,
  • nazw ulic, placów czy obiektów,
 • opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej, a w szczególności:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • tworzenia lub likwidacji palcówek oświaty i upowszechniania kultury,
  • innych spraw przekazanych sołectwu do zaopiniowania przez Radę Miejską lub burmistrza,
  • zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie gminy,
 • ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek wykonujących zadania gminy i miasta na terenie sołectwa,
 • przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania sołectwa.

 

Organami sołectwa są:

 • zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,
 • sołtys - organ wykonawczy,
 • Rada Sołecka - organ wspomagający sołtysa.

 

Zebranie wiejskie sprawuje nadzór nad sołtysem i Radą Sołecką. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

 • opiniowanie:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie gminy,
  • tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,
  • budowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem,
  • indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 • wnioskowanie w sprawach:
  • lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,
  • organizacji usług zdrowotnych,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu sołectwa, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla sołectwa w trybie ustalonym przez Radę Miejską,
  • nazw ulic, placów czy obiektów,
 • wybór sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie tych organów,
 • decydowanie o sposobie korzystania z mienia przekazanego sołectwu w zarząd,
 • określenie celów wydatkowania środków budżetowych i własnych sołectwa,
 • decydowanie o podejmowaniu czynów społecznych z jednoczesnym powołaniem społecznych komitetów czynów społecznych,
 • zezwalanie na występowanie do Rady Miejskiej z wnioskiem o zgodę na zbycie składników mienia przekazanego w zarząd lub nabytego ze środków pozostających w dyspozycji sołectwa.

 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich opisane są szczegółowo w §14-16 statut stołectwa

 

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, które reprezentuje sołectwo na zewnątrz, kieruje jego bieżącymi sprawami i realizuje uchwały zebrania wiejskiego. Sołtysem może zostać wybrany każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze. Kadencja sołtysa trwa 4 lata, licząc od daty wyboru. Sołtys może brać udział w sesji Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu. W szczególności sołtys:

 • wykonuje zadania z zakresu administracji określone w ustawach szczegółowych,
 • utrzymuje stały kontakt z organami gminy,
 • kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
 • udziela pomocy podróżnym i turystom,
 • wykonuje bieżący zarząd mieniem pozostającym w gestii sołectwa,
 • uczestniczy w odbiorach robót i usług realizowanych przez gminę na terenie sołectwa,
 • reprezentuje sołectwo w sprawach publicznych,
 • opiniuje ulgi z zakresu podatków i opłat,
 • prowadzi rozliczenia finansowe sołectwa,
 • występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi w tym o przyznanie zasiłków.

 

Rada Sołecka składa się maksymalnie z 15 członków (poza sołtysem). Na jej czele stoi sołtys jako przewodniczący Rady Sołeckiej. Rada ma charakter opiniodawczy i doradczy, współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa. Do zadań rady sołeckiej należy wyrażanie opinii w sprawach zarządu mieniem pozostającym w gestii sołectwa, a ponadto:

 • opiniowanie prac specjalistycznych finansowych ze środków sołectwa,
 • opiniowanie o zakupach sprzętu, wyposażenia materiałów itp. ze środków sołectwa,
 • inicjowanie czynów społecznych,
 • organizacja imprez wiejskich w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku,
 • opiniowanie o najmie, dzierżawie i innych formach prowadzenia obiektów pozostających w zarządzie sołectwa,
 • opiniowanie sposobu korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.

Materiały źródłowe: [ Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ]
Poleďż˝ na Facebook